ข่าวสาร

การฝึกอบรม "การเชื่อมท่อพีอี" ณ การประปาภูมิภาคเขต 7 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561