เกี่ยวกับเรา

บริษัทฯ มุ่งเน้น

บริษัทฯ มีการพัฒนาชุดเครื่องเชื่อมท่อ HDPE มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพที่สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้า และในปัจจุบันจึงได้มีการผลิตชุดเครื่องควบคุม LDU (Logger Data Unit) ซึ่งมีทั้งระบบภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ในเครื่องเดียวกันเพื่อเพิ่มความสะดวกต่อการใช้งาน และทำให้สามารถเข้าใจได้ง่าย มาใช้ควบคู่ด้วยยิ่งทำให้เกิดมาตรฐานในการทำงานมากยิ่งขึ้น และยังเป็นที่ยอมรับในการทำงานกับทางการประปาส่วนภูมิภาค, การประปานครหลวง, กรมชลประทาน, และงานท่อในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, อมตะซิตี้ ฯลฯ

บริษัทฯ เรามีเป้าหมายมุ่งเน้นในด้านคุณภาพของสินค้า ในราคาที่เป็นธรรม พร้อมทั้งยังมีหลักสูตรการฝึกอบรมการสอนการใช้งานเครื่องเชื่อมท่อ HDPE และชุดเครื่องควบคุม LDU (Logger Data Unit) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของลูกค้าในด้านต่าง ๆ อีกด้วย

การผลิตและจัดจำหน่าย

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าก็เป็นผู้รับเหมาตรง หรือผู้รับเหมาช่วงของงานวางท่อระบบ HDPE เพราะกลุ่มลูกค้าดังกล่าวทราบถึงคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมถึงการบริการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี แนวโน้มในอนาคตผู้บริหารมีการตั้งเป้าหมายขยายกิจการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยเริ่มต้นจากประเทศในกลุ่ม AEC เป็นต้น

ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ/กรรมการผู้จัดการบริษัท

คุณสุทิน วิทยเบญจางค์ จบการศึกษามาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือในชื่อเดิมคือ “วิทยาลัยเทคนิคไทย – เยอรมัน” สาขาไฟฟ้ากำลัง เคยทำงานกับบริษัทเยอรมันที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกลนำเข้าจากประเทศเยอรมนีและประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ท่านมีความชำนาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าควบคุม และระบบไฮดรอลิคที่อยู่ในเครื่องจักร หลังจากนั้นท่านก็ได้เข้าไปร่วมงานกับ บริษัท ไทย-เอเชีย พี.อี. ไพ้พ์ จำกัด ซึ่งท่านก็ได้เริ่มสะสมประสบการณ์งานต่างๆ ในหลายๆด้าน เช่น งานติดตั้งและเชื่อมท่อ HDPE, ระบบการปฎิบัติการของเครื่องเชื่อมท่อ ฯลฯ เป็นช่วงระยะเวลาประมาณ 5 ปี

จนกระทั่งท่านได้มีแนวคิดที่จะออกมาก่อตั้งบริษัทเป็นของตัวเอง จึงทำให้เกิด “ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทย์เบญจา” เป็นธุรกิจรับเหมาเชื่อมท่อ HDPE โดยจะเป็นในส่วนของผู้รับเหมารายย่อยโดยรับงานเหมาช่วงจาก
ผู้รับเหมาใหญ่ของการประปาส่วนภูมิภาค รวมไปถึงการรับงานจากกรมชลประทาน งานเอกชนของบริษัทรับเหมางานระบบท่อส่งน้ำต่าง ๆ ฯลฯ อีกทั้งท่านยังได้มีความคิดริเริ่มที่จะผลิตเครื่องเชื่อมท่อ HDPE ไว้เพื่อใช้งานเอง และเริ่มเปิดโรงงานผลิตเครื่องเชื่อมท่อ HDPE ออกจำหน่ายในนามของ บริษัท วีบี เวลดิ้ง เทคโนโลยี่ จำกัด โดยเริ่มจากเครื่องจักรเล็กๆ เพียงไม่กี่ตัว จึงทำให้เกิดเครื่องเชื่อมท่อในแบรนด์ “BENJA” ซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทย ราคามาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัยเทียบเท่าแบรนด์ยุโรป

ดังนั้น จากประสบการณ์งานทางด้านการติดตั้งท่อ HDPE และผลิตเครื่องเชื่อมท่อ HDPE มามากกว่า 30 ปี ทำให้ท่านมั่นใจในคุณภาพของเครื่องเชื่อมท่อแบรนด์ “BENJA” รวมถึงระบบต่างๆ ภายในเครื่องเชื่อมท่อ เช่น ระบบไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิคส์, ระบบไฮดรอลิค ฯลฯ

รวมไปถึงเป้าหมายขององค์กรที่ท่านตั้งไว้ว่า “BENJA” จะเป็นแบรนด์ของคนไทยที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้สามารถก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากลโลกได้เฉกเช่นเดียวกับ แบรนด์ต่างๆ ของทวีปยุโรป

“BENJA” จะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาคิดค้นระบบใหม่ๆ จะปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผู้บริหารของบริษัทฯ ท่านมีแนวคิดที่ว่าบริษัทที่ดีต้องมีสิ่งต่อไปนี้
- บุคลากรทุกระดับต้องได้รับการพัฒนา ฝึกฝน เรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ
- การพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งของเราทำให้เกิดสินค้าที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพพร้อมทั้งยังจะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพราะทำให้ลูกค้ามีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และยังง่ายต่อการเข้าใจและการนำไปปฏิบัติอีกด้วย
- เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทางด้านงานระบบท่อส่งน้ำต่างๆ

สุดท้ายท่านยังได้กล่าวว่า ประเทศไทยจักต้องมีองค์กรที่มีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถในการผลิต มีทักษะช่างมากกว่าความรู้ที่ได้มาจากทฤษฎีในตำรา รวมไปถึงองค์กรต้องมีบุคลากรที่พร้อมจะก้าวไปกับนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ยึดติดกับการทำงานระบบเก่า ๆ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร หรือแม้กระทั่งตัวผู้บริหารเองจะต้องเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมถึงการมีทัศนคติที่ดี มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนพร้อมที่จะนำองค์กรก้าวสู่ยุคสมัยใหม่ๆ

จึงจะทำให้ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมเครื่องเชื่อมท่อของประเทศไทยสามารถผลิตเครื่องเชื่อมท่อที่มีคุณภาพออกมาจำหน่ายได้ดี ไม่แพ้ประเทศใดในโลก

บริษัท วีบี เวลดิ้ง เทคโนโลยี่ จำกัด

บริษัท วีบี เวลดิ้ง เทคโนโลยี่ จำกัด ได้มีการเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยมีที่มาของชื่อบริษัท วีบี เวลดิ้ง เทคโนโลยี่ จำกัด (VB WELDING) ว่าได้ถือกำเนิดแยกมาจาก หจก. วิทย์เบญจา (VITBENJA) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบริษัทแม่ มีการประกอบธุรกิจทางด้านเกี่ยวกับการรับเหมาเชื่อมท่อประปา HDPE กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และมีการผลิตชุดเครื่องเชื่อมท่อ HDPE ไว้เพื่อรองรับการใช้งานเกี่ยวกับธุรกิจรับเหมาเชื่อมท่อ HDPE อีกด้วย

โดยชุดเครื่องเชื่อมท่อ HDPE ที่ผลิตมีขนาดเริ่มต้น ตั้งแต่ ขนาด 50 – 1200 ม.ม. ทางผู้บริหารจึงเกิดแนวคิดพัฒนาต่อยอดธุรกิจ โดยให้ธุรกิจทางด้านรับเหมาเชื่อมท่อ HDPE และการให้บริการเช่าชุดเครื่องเชื่อมต่าง ๆ รวมไปถึง เครื่องปั่นไฟฟ้าหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้เป็นไปในนาม

“ บริษัท วีบี เวลดิ้ง เทคโนโลยี่ จำกัด ” เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดเครื่องเชื่อมท่อ HDPE ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความต้องการของลูกค้าที่จะมีชุดเครื่องเชื่อมท่อ HDPE เองเพื่อความสะดวกในการทำงาน และใช้ในการเก็บงานซ่อมเล็กๆ น้อยๆ ทางทีมผู้บริหารจึงได้มีการคิดพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เครื่องเชื่อมท่อ HDPE ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

โดย บริษัท วีบี เวลดิ้ง เทคโนโลยี่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2551 โดยมีสถานประกอบการอยู่ที่ เลขที่ 1128/19-20 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โดยเริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆ ด้วยเครื่องจักรเพียงไม่กี่ตัว แล้วได้เริ่มขยายการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทางผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจจึงได้มีการย้ายสถานประกอบการเพื่อรองรับจากที่เดิมไปอยู่ที่ เลขที่ 56/11 หมู่ที่ 12 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 และริเริ่มโดยการพัฒนาเครื่องเชื่อมท่อเป็นแบบ Sami Automatic หรือ CNC พร้อมทั้งยังมีโครงการที่จะผลิตเครื่องเชื่อมท่อขนาดใหญ่ ขนาด 1200 ม.ม. และขนาด 1600 ม.ม. เป็นต้น

รายละเอียดบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท วีบี เวลดิ้ง เทคโนโลยี่ จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 56/11 หมู่ที่ 12 ซอยบางบัวทอง 12 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : (+662) 903 – 6803 – 4 , (089) 500 – 1712 – 3 , (089) 500 - 3612
โทรสาร : (+662) 903 – 6800
อีเมล์ : vb.welding@gmail.com
เว็บไซต์ : www.benjawelding.com
ปีที่จดทะเบียน : ปี 2551
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000.00 บาท
ผู้บริหาร : นายสุทิน วิทยเบญจางค์
จำนวนบุคลากร : 24 คน

 

EFFICITUR IMPERDIET

 • Project Estimating
 • Contract Award
 • Project Management
 • Shop Drawings
 • Procurement
 • Cost Control
 • Site Management
 • Quality Control
 • Personnel
 • General Work
 • Specialist Work