ข่าวสาร

การฝึกอบรม "การเชื่อมท่อพีอี" สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 จ.สมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2559 ช่วงวันที่ 24 – 28 ตค. 2559