ข่าวสาร

การฝึกอบรม ”การเชื่อมท่อพีอี” สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 3/2558 ช่วงวันที่ 24-27 สค. 58