ข่าวสาร

การฝึกอบรม ”การเชื่อมท่อพีอี” สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 จ.สมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2558