ข่าวสาร

การฝึกอบรม "การเชื่อมท่อพีอี" สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 2/2561 ช่วงวันที่ 26-30 พย. 2561