ข่าวสาร

การฝึกอบรม "การเชื่อมท่อพีอี" สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 16 จ.นครปฐม วันที่ 17-21 กย. 2561