ข่าวสาร

การฝึกอบรม "การเชื่อมท่อพีอี" สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 3/2560 ช่วงวันที่ 27-30 พย. 2560