ข่าวสาร

การฝึกอบรม "การเชื่อมท่อพีอี" สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 1/2560 ช่วงวันที่ 20-23 กพ. 2560