ข่าวสาร

การฝึกอบรม "การเชื่อมท่อพีอี" ณ การประปาภูมิภาคเขต 6 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561